ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵙⴰⵉⴷ-ⵀⵉⵍⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⴰⵖⵜ : ⴱⴻⵟⵃⴻⵏ-ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 15:01   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵙⴰⵉⴷ-ⵀⵉⵍⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⴰⵖⵜ : ⴱⴻⵟⵃⴻⵏ-ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴱⴻⵟⵃⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ « ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵙⴰⵉⴷ-ⵀⵉⵍⵎⵉ », ⵀⴻⴷⴰⵏ-ⵜ ⵉ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵙⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵎⴰⵀⵉéⴷⴷⵉⵏⴻ-ⴱⴰⵛⵀⵜⴰⵔⵣⵉ, ⵉⵎⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴻⵔⵜ-ⴰ.

ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ 1 ⵙⴰⵍⵎⴰⵏⴻ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⴱⴰ ⴼⴻⵔⵀⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⵔⴰⵛⵀⴷⵉ ⵔⵧⵛⵀⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴰⵉⴷⵉ ⴱⴰⵔⵉⵣⴰ ⵡⵡⵉⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵡⵉⵙ 2.

ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ-ⵜ ⴰⵎⴻⵍ ⴱⵓⴰⵎⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⵀⵎⴰⵏⵉ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵢⴻⵍⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵃⴻⴼⴼⴰⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵣⵡⴻⵔ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵏⵢⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⴰⵖⵜ.

ⵉⵍⵓⵍ ⵙⴰⵉⴷ ⵀⵉⵍⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1939 ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ, ⵉⵃⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵣⴳⵓ ⵙⴻⴳ-ⵎⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⵊⵟⵓⵃ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵙⴳⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵎⴻⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ « ⴰⵇⴻⵔⴷⴰⵛ » ⴷⴻⴳ ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵜⵉⵙ ⵉⵉ ⵏ ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ « ⵄⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴳⴰ » (1979) ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵔⴰⵛⵀⴻⴷⵉ, « ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ » (2005) ⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⵡⵉⴽⵀ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 22 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 12:52
ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵙⴰⵉⴷ-ⵀⵉⵍⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⴰⵖⵜ : ⴱⴻⵟⵃⴻⵏ-ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 15:01     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu