ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ : ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ, « ⴷ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ »

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 04 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 16:09   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ : ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ, « ⴷ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ »

ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ, ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⵔⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ, « ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ », ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⵜ.

ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ (30) ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ 16 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⵙⵉⵙⵙⵏⴻⵏ-ⴷ 75 ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰ, ⵜⵉⵇⵎⴰⵎⴰⴹⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵔⴻⵖⵜⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⴹⵎⴻⵏ ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ, ⵜⵉⵎⴻⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ, ⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 7 ⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵖⵥⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵙⴰⵉⴷ ⵧⵓⴰⵀⴱⵉ ⵎⴰⴷⴰⵏⵉ, ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ.

ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ-ⴰ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ (ⵙⴻⴳ 1 ⴰⵔ 3 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ) ⵉⵍⴰ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵏⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ.

ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ « ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵕⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵍⵎⴰⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ », ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵛⵛⴰⵏ ⵉ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵎⴻⵔⴷⵧⵓⴽⵀ, ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵏⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 15:49
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ : ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ, « ⴷ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 04 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 16:09     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu