ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 25 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 14:36   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵧⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⴻⴳ 1962 ⵖⴻⵔ 2020 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴷ « ⵜⴰⵙⵍⴻⴹⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ » ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵎⴻⵙⵍⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ « ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ: ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1963 ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2020 » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵍⴻⴹⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵣⵔⵉⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ-ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵖⵜ, ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ 1963 ».

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ (ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 61 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ), « ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⴳⴰⵔ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⴰⵢ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵓⵎⵉⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰⵢⴻⵏ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵔⴻⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴰⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵜⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ », ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵏⴻⵎⵀⴻⵍ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⵕⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⵇⵇⵏⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1954 ⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵏⴻⵜⵜⵓ ⴰⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ ».

ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⴼ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴳⵓⵔⴷⵉⵙ-ⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ (ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⴷ ⴰⴳⴻⵔⴷⴰⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ 1985) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ-ⴰ ⵜⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴳⴳⵜⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵇⵇⵏⴻⵏⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵙⵓⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴻⵎⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ 1963 ⴷ 1976 ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵍⴻⵍⵍⴰⵎ ⴷ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1989, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵎⵏⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2020 ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⴰⵢ ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵔⵣⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ».

ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵏ « ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1954, ⵜⴰⴼⵜⴰⵔⵜ ⵜⵉⵎⵙⴻⴱⴷⴻⴷⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ 1948, ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⴻⵎ-ⴰ » ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴻⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ. ⵜⴰⵎⵏⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⵔⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵃⵢⴻⴼ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵏⴻⵛⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵎ ⵓⵙⴻⵎⵎⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⴰⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴰⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵉⵜⵍⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ, ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵜⴰⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵍⵡⵉⵢⴻⵏ ».

ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ « ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵙⵓⴷⴰⵏ » ⵉⵎⵉ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2002, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2016 », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴽⴰⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴽⴻⵍⵙⴰⴽⵉⵏ ⴰⵎ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ».

ⵉⵖⴻⴼ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵖⴰⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴽⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵣⵔⵉⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵜⴻⵍⵍⴰ, ⴷⴻⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ, ⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⴱⵓⴷⴰⵏ ⵎⵍⵉⵃ », ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1989, ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴻⵙⵙⴰⴷⴻⴼ-ⴷ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴱⴹⴰⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏ, ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵉⴹⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏ.

ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ 1996 ⴷ 2016, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2020 ⵜⴻⴱⴹⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⵉ « ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵉⴹⴼⴰⵏ ⴰⵎⵏⵉ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴰ-ⴰⵙ ⵜⴰⵖⴷⴻⵎⵜ ».

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1976 ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵔⴻⵙⵍⴰⵏ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ‘ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ’ ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1963 ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵉⴽⴻⵍⵍⴼⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ».

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵍ ⴰⵡⴰⵎⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⵓⵜ, ⵜⴻⴳⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1996 ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵢ ⵉⵍⴻⵙⵙⴻⵙⴻⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⴻⵜ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ 2008 ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ. ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴻⴼ ⴰⵍⴻⵙⵙⴻⵙ-ⵏⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2016 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⴻⴳⴳⵉⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ».

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2020 ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵍⴻⵙⵙⴻⵙⴻⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⵎⴰ ⵎⵙⴻⴹⴼⴰⵔⴻⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⴱⴹⴰⵏⵜ ».

ⵉⵖⴻⴼ ⵡⵉⵙ 7 ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴰⴷⴰⴼ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ». ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ 1976 ⴷ 1989 ⵏⵏⴰⵏⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵢⴰⴹ ⵏⵏⴰⵏⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴻⴽⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴽⴽ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏⵜ ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⵜⵉⵏ ⵏ 1976 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵜⴰⵖ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵎⵓⵀⴻⵍ 35 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⴷ « ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ », ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 26 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 15:37
ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 25 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 14:36     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu