Print this page

ⵟⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 25 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 12:11   Ɣran-t : 8 n tikkal
  • Bḍu
ⵟⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ

 

ⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ-ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵓⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ, ⴷⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵖⴼ ⵜⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⴳ 1962 ⵖⵔ 2020 ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴷ « ⵜⴰⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ » ⵖⴼ ⵜⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵎⵙⵍⵏ ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⵜⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵥⵣⴰⵢⵔ.

ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ « ⵟⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵟⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ: ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1963 ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2020 » ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵜⵣⵔⵉⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵎⵜⵜⵉⵜ-ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⵖⴼ ⵥⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵡⵡⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵖⴼ ⵓⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵥⵣⴰⵢⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ, ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵖⵜ, ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵉⴷⴷⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ 1963 ».

ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ (ⵢⵙⵄⴰⵏ 61 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ), « ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⴳⴰⵔ ⴰⵏⵛⵜ ⴰⵢ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⴰⴽⴰⵜⵏ ⵓⵎⵉⵜⵜⵉⵢⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⵣⴳⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴳⵣⴰⵢⵏ ⴰⵛⴳⴳⵔ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵡⵡⵉ ⵥⵣⴰⵢⵔ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵔⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴰⵏ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵖⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ « ⵟⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ », ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵏⵎⵀⵍ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵏⴰⵕⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⵇⵇⵏⴻⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⵔ 1954 ⴷ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵏⵜⵜⵓ ⴰⵙⵖⵍⵏ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵇⵇⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⵍⵎⵏ ».

ⴹⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵖⴼ-ⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴳⵓⵔⴷⵉⵙ-ⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵟⴷⴱⵍⵜ (ⵢⵡⵡⵉ-ⴷ ⴰⴳⵔⴷⴰⵙ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ 1985) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ-ⴰ ⵜⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴳⴳⵜⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵇⵇⵏⴻⵏⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ, ⵖⵔ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵓⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵙⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵎⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ 1963 ⴷ 1976 ⵖⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵍⴻⵍⵍⴰⵎ ⴷ ⵓⴱⴹⴹⵓ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1989, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⴰⵎⵏⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2020 ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⵔⵣⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⴰⵢ ⵡⵔǧⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵃⵔⵣⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⵣⵔⵉⵏ ».

ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ, ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵏ « ⵟⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⵔ 1954, ⵜⴰⴼⵜⴰⵔⵜ ⵜⵉⵎⵙⴱⴷⴻⴷⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵟⵙⴳⵓⵔⵉ ⵟⴰⵎⵖⵔⴰⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ 1948, ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵏ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷ ⵖⴼ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵎ-ⴰ »  ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⴷⴰⵢⵜ. ⵟⴰⵎⵏⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⵔⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵃⵢⴼ.

ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰⴽⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵏⵛⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵎ ⵓⵙⵎⵎⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵟⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵟⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⴰⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵟⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵥⵣⴰⵢⵔ, ⵜⴰⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵖⵔⵜ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵉⵜⵍⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ, ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵢⵜⵜⵏⴰⵖⵏ ⵖⴼ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ-ⵏⵙⵏ, ⵜⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵖⴼ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⵏⴽⴰⴼⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵎⵍⵡⵉⵢⵏ ».

ⴹⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢⴷⴳ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ « ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵙⵓⴷⴰⵏ » ⵉⵎⵉ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵇⵇⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2002, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2016 », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴷⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵍⵍⴰ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴷⴳ ⵜⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⴷⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵜⵇⵇⵍ ⵜⵙⵄⴰ ⴽⴰⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴽⵍⵙⴰⴽⵉⵏ ⴰⵎ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵓⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ».

ⵉⵖⴼ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵖⴼ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙ ⴷ ⵓⴱⴹⴹⵓ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴳ-ⵙ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵖⴰⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴽⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵣⵔⵉⵔⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵙⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵟⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵜⵍⵍⴰ, ⴷⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⴱⵓⴷⴰⵏ ⵎⵍⵉⵃ », ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1989, ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⵙⵙⴰⴷⴼ-ⴷ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴱⴹⴰⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵖⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵢⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏ, ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵉⴹⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴷⵎⴰⵏ.

ⴰⵙⵓⴷⴷⵙ-ⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ 1996 ⴷ 2016, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2020 ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵙⵎⵎⴰⵏ ⵉ « ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵉⴹⴼⴰⵏ ⴰⵎⵏⵉ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴷⵎⴰⵏ ⵜⵙⵎⵎⴰ-ⴰⵙ ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ ».

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1976 ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵔⵙⵍⴰⵏ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵙⵎⵎⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ‘ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ’ ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1963 ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵉⴽⵍⵍⴼⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ».

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵙⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵍ ⴰⵡⴰⵎⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵜⵖⵜⵙ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵊⵕⵓⵜ, ⵜⴳⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⴱⵔⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1996 ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵢ ⵉⵍⵙⵙⴻⵙⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵜⵉⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵖⵔ ⵙⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵎⵜ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ 2008 ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ. ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰ ⵢⵓⵍⵙ ⵢⵙⵙⴰⴷⴼ ⴰⵍⵙⵙⴻⵙ-ⵏⵏⵉ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2016 ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵇⵇⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⵜ ⵓⵔ ⵢⵣⵎⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴼⵍ ⴷⴳ ⵢⵉⵛⴳⴳⵉⵔⵏ ⵉⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⵏ ».  

ⵢⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2020 ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵍⵙⵙⴻⵙⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵖⵔ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⵎⴰ ⵎⵙⴹⴼⴰⵔⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⴱⴹⴰⵏⵜ ».

ⵉⵖⴼ ⵡⵉⵙ 7 ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⵙⵄⴰ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵢⵙ ⴷ-ⵜⵙⵙⴰⴷⴰⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ». ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ 1976 ⴷ 1989 ⵏⵏⴰⵏⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵖⵜⵙⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵉⵢⴰⴹ ⵏⵏⴰⵏⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴻⴽⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴽⴽ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏⵜ ⴰⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵎⵏⵖⵉⵔ ⵜⵉⵏ ⵏ 1976 ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ.

ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵜⴰⵖ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵎⵓⵀⵍ 35 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴼⵇⴷ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⴷ « ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ », ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⵀⵀⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵥⵣⴰⵢⵔ.

 

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 25 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 14:45
ⵟⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 25 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 12:11     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 8 n tikkal   Bḍu