ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ : ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵥⴻⵔ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 14:56   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ : ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵥⴻⵔ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵢⴻⵙⵎⵓⴽⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⵏⴻⵜⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴳⴰ-ⵜ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ.

ⵙⵢⴰ ⴰⵔ 17 ⵜⵓⴱⴻⵔ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ « ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵉⴳ », ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⴳⵣⴰⵔⵜ ⵏ 17 ⵜⵓⴱⴻⵔ 1961, ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⴰⵀⴻⵔⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⵙ ⵢⵉⴼⴻⵜⵔⴰⵡⴻⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵙⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ » (ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1991) ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⵎⴻⵀⴷⵉ ⵍⴰⵍⵍⴰⵡⵉ, « ⴷⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵏⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴰⵇ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ » ⵏ ⵢⴰⵙⵎⵉⵏⴰ ⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ « ⵜⵓⴱⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ » ⵏ ⵊⴰⵛⵇⵓⴻⵙ ⴱⴰⵏⵉⵊⴻⵍ, ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1962.

ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵉⵖⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏⴰⵣⴰⵔⵓⴳ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ « ⵜⴰⵎⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵙ ⴰⴳⵎⵓⴹ » ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⵎⴰⵔ ⵍⴰⵙⴽⵔⵉ « ⵍⴽⵉⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵇⵡⵉ » ⵏ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵔⴰⵛⵀⴻⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ « ⵉⴳⵔⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴰⵎⴱⴻⵔ » ⵏ ⵎⵓⵙⵙⴰ ⵀⴰⴷⴷⴰⴷ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⴹⵎⴻⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴱⴻⵔⴷⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⴰ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴽⴰⵜⴻⴱ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴻⵍ ⴰⵏⴽⴰ, ⴽⴻⵍⵜⵓⵎ ⵏⴻⵖ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵓⴰⵎⴰⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵥⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⴻⴹⵔⴰⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵡⵉⴷ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉ ⴷ-ⴳⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 26 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 15:40
ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ : ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵥⴻⵔ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 14:56     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu