ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵙⴻⵏⴷ-ⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 13 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 09:49   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵙⴻⵏⴷ-ⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵡⴰⴼⴰ ⵛⵀⴰâⵍⴰⵍ ⵜⵙⴻⵔⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵙⴻⵏⴷ-ⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ, ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ ⵔⵏⵓ-ⴷ ⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵚⵚⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ, ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⵉⴹⴼⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ « ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ » ⵙ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵔⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴰⴷⴻⴳ ⵉⵖⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵙ « ⵓⵙⵃⴻⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ » ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵜⵓⵎⴻⵕ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵙⴻⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ « ⵉⴼⵔⴰⵡⴰⵏⴻⵏ » ⵉ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵉⵧⵡⴻⴹ ⵙ ⴰⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵉⴱⴱⵓⵖⴻⵔⵜ, ⵜⴻⵖⴷⴻⴱⴱⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵛⵀⴰâⵍⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵙⴰⵔⵓⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵥⴻⵔ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 14:57
ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵙⴻⵏⴷ-ⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 13 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 09:49     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu