ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵙⴻⴳ ⵏⵏⵉⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ » ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 08 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 11:56   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵙⴻⴳ ⵏⵏⵉⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ » ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ

ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ – ⵙⵙⵉⵙⵙⵏⴻⵏ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⴽⴰⵜⴻⴱ ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ, ⴰⵍⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵙⴻⴳ ⵏⵏⵉⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ », ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵏⵙⵎⴰïⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵢⵓⵖⴻⵏ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵣⴳⵉ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵓⴽⴱⴰⵡⵉ ⴱⴻⵏⵛⵀⴻⵉⴽⵀ, ⵙⴻⴳ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵄⵉⵔⴰⵇⵉ ⴼⴰⵍⵍⴰⵀ ⵛⵀⴰⴽⴻⵔ, ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵣⴻⴼⴼⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵍⵓⵍⴰ.

ⵜⵉⵍⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⴷ ⴰⵛⴻⵡⵡⵉⵇ ⵉ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴰⵎ ⴷⴷⵡⴰ ⵉ ⵡⴰⵟⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⴷⴷⴻⵔ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵧⴽⴱⴰⵧⵓⵉ.

ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ-ⴰ, ⵜⴻⴼⵙⴻⵔ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴰⵢⴻⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵡⵉⵏ ⵜⵃⴻⵎⵎⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ, ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⵓ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵜⴻⵃⵣⴻⵏ, ⵜⴻⵎⵍⴰⵍ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ « ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵊⴻⵏⵏⵉⵡ ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⵔⵔ ⵜⴰⵢⵔⵉ-ⵙ. ⵙⴻⴳ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵍⴰ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢ ⵉⴽⵜⴰⵢⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⵢⵉⴷ-ⵙ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵣⵖⵉⵜ ».

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⴼⴽⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ 9 ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 3 ⵉ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⵓⴱⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⴽⴰⵜⴻⴱ ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 13 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 10:28
ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵙⴻⴳ ⵏⵏⵉⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ » ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 08 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 11:56     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu