ⵙⵎⵓⵍⵉⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ » ⵏ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 12:05   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⵙⵎⵓⵍⵉⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ » ⵏ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ » ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵏⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵎⵛⵓⴱⴱⴰⴽⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵙⵎⵓⵍⵉⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵎⴰⵀⵉⴻⴷⴷⵉⵏⴻ-ⴱⴰⵛⵀⵜⴰⵔⵣⵉ. ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⴽⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⴹⵔⵓⵜ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ, ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉⴼⴻⵔⵃⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵣⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵔⴻⵎⵙⴻⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵉⴳⴻⵣⵎⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ « ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ, ⵛⵡⵉⵟ ⵛⵡⵉⵟ, ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ».

ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵍⴰⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⵙⴻⵏⵙⴻⴳⵎⴰⵏ, ⵉ ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ 2020 ⴳⴰⵔ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ (ⵉⵙⵎⴰⵙ).

ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⵉ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ » ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ, ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵣⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵃⴻⵜⵜⵉⵎ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵙⵙⵉⵏⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵙⵙⴻⵏ-ⵉⵙ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ.

ⵙⵎⵓⵍⵉⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ » ⵏ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 12:05     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu