Print this page

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴹⵔⵓⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 26 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:31   Ɣran-t : 2 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴹⵔⵓⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵍⴷⵉ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵊⵎⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴷ ⴰⴹⵉⵍⵍⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴱⵜⵔ ⵏ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⴳⵏ ⵉⵖⵔ ⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴷⵎⵏ-ⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ-ⴰ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ, ⵙ ⵓⵃⵜⵜⵎ ⵉⴳⵣⵎⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⵔ « ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵛⵡⵉⵟ ⵛⵡⵉⵟ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵏⵓⵜ ».

ⵙⴳ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎ ⵓⵖⵜⴰⵙ-ⴰ, ⵢⴼⵔⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴰⴷ ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ, ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵔ,  ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⵏⵣⵡⵉⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵛⵜⵎⴱⵔ, ⵜⵎⵖⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⴰⵉⴷ ⵀⵉⵍⵎⵉ (1939-2021), ⵍⵢⴰⵣⵉⴷ ⴽⵀⵓⴷⵊⴰ (1945-2021), ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵟⵙⴰⴽⵉ (1946-2021) ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵡ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵎⵙⴹⵔⵓ ⵢⴰⵛⴼ ⵙⴰⴰⴷⵉ (1928-2021).

ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵏⴰⵢⵏ, ⵙⴰⵉⴷ ⵀⵉⵍⵎⵉ, ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷⴳ , « ⵍⴰ ⴹⵓⵉⵙⵉⵏ » (ⵟⴰⵏⴰⵔⴰⴳⵜ) ⵏ ⴳⵀⴰⵓⵓⵜⵉ ⴱⵏⴷⴻⴷⴷⵓⵓⵛⵀ, (2002), ⵍⵢⴰⵣⵉⴷ ⴽⵀⵓⴷⵊⴰ ⴷ ⴰⵎⵙⴹⵔⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⴱⵏⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ « ⵙⵉ ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ ⵓⵓ ⵎ’ⵀⴰⵏⴷ » (ⵙⵙⵉ ⵎⵓⵃ ⵓⵎⵃⵏⴷ), (1983) ⴰⴽⴽⴷ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵟⵙⴰⴽⵉ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓⵜⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵎⵙⴹⵔⵓ ⵏ « ⵀⵉⵙⵜⵓⵉⵔ ⴷ’ⵓⵏ ⵔⵏⵛⵓⵏⵜⵔ » (ⵟⴰⵃⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ) (1983).

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴹⵔⵓⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 26 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:31     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu