ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ « ⴰⵍⴳⴻⵔⵉ, ⵉⵍ ⴳⵔⵉⴷⵓ », ⴰⵙⵓⵇⴻⵍ ⵖⴻⵔ ⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵜⵓⵎⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 11:09   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ « ⴰⵍⴳⴻⵔⵉ, ⵉⵍ ⴳⵔⵉⴷⵓ », ⴰⵙⵓⵇⴻⵍ ⵖⴻⵔ ⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵜⵓⵎⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⵓⴷⵓ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵉ ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵥⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵇⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵜⵓⵎⵉ, « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⵉⵖⵡⵉⵙⵜ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⴻⵍ « ⴰⵍⴳⴻⵔⵉ, ⵉⵍ ⴳⵔⵉⴷⵓ », ⵙ ⵢⵉⵎⵔⵓ ⵏ ⴳⵉⵓⵍⵉⴰ ⴱéⴰⵜⵔⵉⵛⴻ.

ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵜⵓⵎⵉ, « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⵉⵖⵡⵉⵙⵜ », ⵓⵍⵍⵉⵙ ⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵎⴰⵏ ⵏ 165 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴱⵜⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2013 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⴱⴰⵔⵣⴰⴽⵀ, ⵉⴳⵍⴻⵎ-ⴷ « ⵙ ⵓⴱⵀⴰⵜ, ⵜⴻⵔⵥⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ», ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ « ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰ », ⵢⴻⵅⵍⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ « ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴻⴼⵙ » ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵓⵔ ⵢⴻⵃⴱⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ « ⵓⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⵏⴻⵙ », ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ-ⵉⵙ ⵉⴷⴻⴳ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍ ⵉ ⵜ-ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⵖⴻⵔ « ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ ⵏ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ-ⵉⵙ » ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴽⵓ, ⵙ ⵓⵙⴻⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵉⵙⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⴳⵍⴰ ⵣⵏⴻⵣⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ».

ⵙⵙⵉⵙⵙⵏⴻⵏ-ⴷ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵜⵧⵓⵎⵉ ⴰⵎ ⵢⴻⵎⵙⵉⴽⴻⵍ ⵢⴻⵜⵜⴰⵡⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵣⴻⵏⵇⴰⵜⵉⵏ-ⵉⵙ.

ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021, ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ « ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⴻ ⴻⴷⵉⵣⵉⵓⵏⵉ », « ⴰⵍⴳⴻⵔⵉ, ⵉⵍ ⴳⵔⵉⴷⵓ » ⵢⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ, ⵢⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓⵜ-ⴰ ⴰⵙⴻⴽⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ « ⴰⵍⴳⴻⵔⵉ, ⵉⵍ ⴳⵔⵉⴷⵓ », ⴰⵙⵓⵇⴻⵍ ⵖⴻⵔ ⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵜⵓⵎⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 11:09     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu