ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵙⵜⵓⵛⴽⵀⵓⵍⵎ : ⴼⴽⴰⵏ « ⴰⴱⴷⴰⵔ ⵓⵣⵣⵉⴳ » ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⵏⴰⵣⵉⵎ ⴱⴻⵏⴰⵉⴷⵊⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 16 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 09:35   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵙⵜⵓⵛⴽⵀⵓⵍⵎ : ⴼⴽⴰⵏ « ⴰⴱⴷⴰⵔ ⵓⵣⵣⵉⴳ » ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⵏⴰⵣⵉⵎ ⴱⴻⵏⴰⵉⴷⵊⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – « ⴰⴱⴷⴰⵔ ⵓⵣⵣⵉⴳ » ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵙⵜⵓⵛⴽⵀⵓⵍⵎ (ⵙⵡⵉⴷ), ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ 10 ⴰⵔ 13 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵔ, ⴼⴽⴰⵏ-ⵜ ⵉ ⵓⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏⴰⵣⵉⵎ ⴱⴻⵏⴰⵉⴷⵊⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⴻⵣⵍⴰⵏ « ⵉⵍ ⵔⴻⴱⵉⴻⵏⴷⵔⴰ » (ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ) ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵎⴰⵀⵙⴰⵙ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵉⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ « ⵔⵓⴰⴷⵛⵓⵎ ». « ⵉⵍ ⵔⴻⵠⵉⴻⵏⴷⵔⴰ » (ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ), ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⴻⵣⵍⴰⵏ ⵏ 30 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ, ⵢⴻⵃⴽⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵃⴽⴰⵢⵜ ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 1997. ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵟⵟⴻⵍ ⵏ ⵙⴰⵍⴻⵎ, ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ ⴳⴰⵔ 40 ⴰⴽⴽⴻⴷ 50 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢ ⴰⵙⵙ-ⵉⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ-ⵉⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴻⴱⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⴰⵔⵎⵓⴷ-ⵉⵇ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵣⵣⴻⵏⵣ.

ⵎⵉ ⵢⴻⴽⴽⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ-ⵉⵙ, ⵉⴽⵛⴻⵎ-ⴷ ⵣⴰⴽⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴱⴰⴱⴰ-ⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ, ⴷ ⴰⵇⵛⵉⵛ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 8 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ. ⵢⴻⵄⵔⴻⴹ ⵓⴱⴰⴱⴰⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵇⴻⵏⵏⴻⵄ ⵙⴰⵍⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⴻⴵⴵ ⵎⵎⵉ-ⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵉⵙⴻⵟⵟⴻⵍ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⵉ-ⵢⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⴳ ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ.

ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵙⴰⵍⴻⵎ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵟⵟⵉⵍ ⵉ ⵓⵇⵛⵉⵛ-ⵏⵏⵉ ⵙ ⵓⵇⴻⵚⵚⴻⵔ ⵢⵉⴷ-ⵙ, ⴷⵖⴰ ⵛⵡⵉⵟ ⴰⴽⴽⴰ, ⵙⴻⴳ ⵉⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵢⵉⴹ, ⵙⵍⴰⵏ ⵜⴻⵟⵟⴻⵔⴹⴻⵇ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⴳⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⴰ ⵜⵅⴰⵣⴰⴱⵉⵜ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ.

ⴰⴱⴰⴱⴰⵜ ⵏ ⵓⵇⵛⵉⵛ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵖⴰⵍ, ⵢⵓⴼⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵙⴰⵍⴻⵎ ⵡⴻⵃⴷ-ⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵣⴰⴽⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⵏⴰⵣⵉⵎ ⴱⴻⵏⴰⵉⴷⵊⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⴼⴼⴰⵏⴻⵏ-ⵉⴹⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⵡⴰⵔⵉ, ⵙⵓⵀⴰ ⵓⵍⵀⴰ, ⵓⴰⵀⵉⴷ ⴰⵛⵀⵓⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴷⴰⵡⴻⴷ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:06
ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵙⵜⵓⵛⴽⵀⵓⵍⵎ : ⴼⴽⴰⵏ « ⴰⴱⴷⴰⵔ ⵓⵣⵣⵉⴳ » ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⵏⴰⵣⵉⵎ ⴱⴻⵏⴰⵉⴷⵊⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 16 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 09:35     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu