ⵏⴰⵉⵎⴰ ⴰⴱⴰⴱⵙⴰ : ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴹⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⴰⵜⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 19 Yebrir 2021 13:00   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵏⴰⵉⵎⴰ ⴰⴱⴰⴱⵙⴰ : ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴹⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⴰⵜⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴻⴷⵍⵓⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵏⴰⵉⵎⴰ ⴰⴱⴰⴱⵙⴰ, ⵜⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 58 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⴹⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⴰⵜⵉⵏ, ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⴷⴻⵔ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵖⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

ⵜⴽⴽⴻ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ, ⵜⴻⵖⴹⴻⵎ ⵏⴰⵉⵎⴰ ⴰⴱⴰⴱⵙⴰ ⴰⵙⴰⵢⴻⵙ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ; ⵙ ⵜⴻⵣⵍⴰⵜⵉⵏ-ⵉⵙ ⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ; ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ-ⵙ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴵⵎⵉⵍⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵟⵉⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵧⵔⵉⴻⵏⵜⴰⵍⵢⵙ ⵉ ⴷ-ⵉⴹⴻⵔⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⵧⵏⵜⵔéⴰⵍ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷ), ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵛⵢ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⵔⵉⵙ.

ⴷ ⵜⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵏⴰïⵎⴰ ⴰⴱⴰⴱⵙⴰ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵒⵢⴰⵏⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⴻⵏⵏⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵏⵉⴱⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵍⴰ ⵙⴻⵏⵜ-ⵔⴻⵏⵏⵓ, ⵍⴰ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⴱⵓⵖⵓⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵢⴰⵍ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵛⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵏⴷⴰ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⵜⵃⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵟⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⵏⴰïⵎⴰ ⴰⴱⴰⴱⵙⴰ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵜⴻⴵⴵⴰ-ⴷ ⵍⵡⴻⵔⵜ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵔⴻⴼⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵔⵏⵓⵏ ⵓⴳⴰⵔ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 20 Yebrir 2021 15:49
ⵏⴰⵉⵎⴰ ⴰⴱⴰⴱⵙⴰ : ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴹⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⴰⵜⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 19 Yebrir 2021 13:00     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu