ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵓⵇⴷⵉⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:24   Ɣran-t : 88 n tikkal
ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵓⵇⴷⵉⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ « ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵓⵇⴷⵉⵙ » ⵜⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵎⵓⴼⴷⵉ-ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 4 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ.

ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜⵜ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⵜⵙⵓⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⴱⴰⵍⵎⵓⴷ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵥⵔⴰⴳ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰ ⵓⵇⴷⵉⵙ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵓⵙⴼⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴽⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ (ⵔⵓⴷⵓⵛⵉ), ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵛⴽⴰ ⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵣⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴷⴰⵖ, ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ ⴰⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵓⵇⴷⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⴳⵣⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⵙⴼⵓⵙ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵍⵉⴳⵕⴰⴼⵉⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵉ ⵜⴽⴰⵍⵉⴳⵕⴰⴼⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵍⵉⴳⵕⴰⴼⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵍⵉⴳⵕⴰⴼⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵏⴻⵖ ⴰⵄⴻⵜⵎⴰⵏⵉ.

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:37
ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵓⵇⴷⵉⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:24     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 88 n tikkal   Bḍu