ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴷ ⴹⵉⴱ : ⴱⵟⵟⵃⵏ-ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 7

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 21 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:57   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴷ ⴹⵉⴱ : ⴱⵟⵟⵃⵏ-ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 7

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ "ⴰⵅⵅⴰⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ" ⵜⵙⵙⵖⵔⵓ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 7 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴷ ⴹⵉⴱ 2020, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⴱⵜⵔ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ.

ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴷⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴱⴷⵍⵎⵓⵏⴰⵉⵎ ⴱⵏⵙⴰⵢⴰⵀ ⵙ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ-ⵉⵙ "ⵍⵉ ⵏⴰⵔⵇⵓⵙ ⵟⴰⵔⴰⵏⵜⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰ ⵏⴰⵎⵓⵜ", ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵍ ⵎⴰⵀⵉⵔ, ⵎⴰ ⴷⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵓⴼⵔⴰⵔ-ⴷ ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵥⵉⵎⵓ ⵙ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ-ⵉⵙ ⴽⴰⵡⵉⵟⵓ, ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵛⴰⵙⴱⴰⵀ. ⴹⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ, ⴷ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴱⵓⴷⵢ ⵡⵔⵉⵜⵉⵏⴳ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴱⵏⴼⵓⴷⵉⵍ ⵉ ⵜ-ⵢⵡⵡⵉⵏ, ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⴱⴰⵔⵣⴰⴽⵀ.

ⵢⵙⵙⵖⵔⵓ-ⴷ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵓⴽⴰⴷⵉⵎⴰⵢ ⴰⵎⵣⵖⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵔⵉ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ  ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴽⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ, ⴷⴳ ⵜⴹⵉⴷⵉⵢⵓⵜ  ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⵙⴰⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴱⵜⵔ ⴼⴰⵙⴱⵓⵓⴽ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ.

ⵟⵙⵙⵓⴷⴷⵙ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ "ⴰⵅⵅⴰⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ" ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴷ ⴹⵉⴱ, ⵉⵍⴰ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓⵏ ⴷⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ.

ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴷ ⴹⵉⴱ : ⴱⵟⵟⵃⵏ-ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 7
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 21 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:57     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu