ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ : "ⴰⵖⵔⴰⴱ, ⵍǧⵔⵃ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ" ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⵓⴳⴰⵏⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:18   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ : "ⴰⵖⵔⴰⴱ, ⵍǧⵔⵃ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ" ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⵓⴳⴰⵏⵓ

 

ⵍⵓⴳⴰⵏⵓ (ⵙⵡⵉⵙ) - ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵜⵕⵓⵃ ⵙ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⴳⴰⵏⵓ (ⵙⵡⵉⵙ) ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⵣⵣⵍⴰⵏ "ⴰⵖⵔⴰⴱ, ⵍǧⵔⵃ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ" ⵉ ⴷ-ⵉⴷⵔⵔⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵓ ⵙⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ.

ⵢⵙⵙⴹⵔⴰ-ⵜ-ⵉⴷ ⴳⵉⵍⴱⵔⵜⵓ ⵎⴰⵙⵜⵔⵓⵎⴰⵜⵜⵓ, ⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⴼⵉⵓⵔⵍⵍⴰ ⴱⵏⴷⵓⵏⵉ, ⴷ ⵜⴰⵙⴹⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ, ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ "ⴰⵖⵔⴰⴱ, ⵍǧⵔⵃ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ", ⵜⴼⴰⵔⵙ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵏ ⵙⵍⵓⵓⵜ ⵍⴰⵔⴱⵉ ⵏ ⵙⵙⵜⵓ ⴼⵉⵓⵔⵏⵜⵉⵏⵓ, (ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ) ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎⵏⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ.

ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵙ ⵜⵙⴷⴷⵉ ⴰⵎⵔⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ, ⵙⵙⵉⵎⵍⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⴳⵙⴰⵔⵓ ⵒⵍⴰⵣⴰ ⴷ ⵎⵏⴷⵔⵉⵙⵉⵓ (ⵙⵡⵉⵙ) ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⴳⴰⵏⵓ.

ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵃⴽⴽⵓⵏ ⴰⵎⵔⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵎⵍ ⴷⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⵉⵡⵉⵏ-ⵉⴹⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⴹⵔⴰⵢ-ⵉⵙ.

ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ : "ⴰⵖⵔⴰⴱ, ⵍǧⵔⵃ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ" ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⵓⴳⴰⵏⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:18     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu