ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:49   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵃⴽⴰⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ ⴰⵉⵜ ⵉⴳⵀⵉⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⵀⴰⵎⵎⴰⵛⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⵍⴻⴽ-ⴱⵓⴳⵓⴻⵔⵎⵓⵀ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵎⵎⴰ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ.

ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵙⵎⴻⴽⵜⵉⵏ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵡⴰⵍⴻⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ, ⵉⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵜⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ.

« ⵙⵙⴱⵉⴱⴰ » ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⴰⵊⵊⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ ⵙⴻⴳ 2015, ⴷ ⵓⵏⵙⴰⵢ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵏ « ⴱⵓⵄⴼⵉⴼ » ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴻⵣⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵉⵏ, « ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⵇⵇⵓⴼ » ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴻⵣⵜ ⵙ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ, ⵜⵉⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴷⵉⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⴷ « ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵖⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵥⵡⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢⵙⴻⴳ ⴷ-ⵢⵓⴳⴻⵎ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⴰⵏ.

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ « ⴰⵢⵔⴰⴷ » ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵕⵢⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ. ⵉⵡⴰⴷⵎⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵜⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵜⵉⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵍⵓⵙⵓⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵙⵉⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⴻⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⵏ « ⵛⵧⵎⵎⴻⴷⵉⴰ ⴷⴻⵍⵍ’ⴰⵔⵜⴻ » ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔ ⴼⴻⵜⵎⵓⵛⵀ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⵙⵃⴰⵙⵙⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵎⵉ ⵇⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴽⴽ ⴰⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵣⴻⵔⵔⵡⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⴹⵔⵉⵙ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ.

ⵙⵎⴻⴽⵜⵉⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵎⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ « ⵎⵓⵃⵢⴰ » (ⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⵎⵧⵀⵉⴰ – 1950-2004) ⴰⵢ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ « ⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ « ⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ » ⵏ ⵙⵍⴰⵡⵧⵎⵉⵔ ⵎⵔⵧⵣⴻⴽ, ⴷ ⵜⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵣⵍⴰⵜⵉⵏ.

ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⵀⴰⵎⵎⴰⵛⵀⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⵎⴻⴽ ⴱⵧⵓⴳⵓⴻⵔⵎⵧⵓⵀ (1946-1989), ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵎⵧⵀⴰⵏⴷ ⴰⵉⵜ ⵉⴳⵀⵉⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵍⵓⵎⵎⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵏⴼⴻⵄ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏ.

« ⴱⵧⵓⴳⵓⴻⵔⵎⵧⵓⵀ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵍⵀⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏ ⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏ (…) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⵓⴷⴻⵎ ⴷ ⴰⵀⵓⵙⴽⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⵎⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵀⵓⵙⴽⵉ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ.

ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ » ⴰⴷ ⴼⴰⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⴳⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⴽⴰⵜⴻⴱ-ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ.

ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:49     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu