ⵟⵎⵍⴰⵍ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 00:11   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⵟⵎⵍⴰⵍ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⵏⴷⵓⵓⴷⴰ, ⵜⵎⵍⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵟⵎⴽⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵍⵃⴰⵎⵎⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ), ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⵙⵍⴰ ⵉⵖⴱⵍⴰⵏ-ⵏⵙⵏ.

ⵟⵡⵄⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⵉⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⵜⵍⴷⵉ ⵜⵉⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵎⴽⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴽⵎⵍⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ-ⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⵔⴰⴼⵇ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ.

ⵟⵖⵔⴰ-ⴷ, ⴷⴰⵖⵏ, "ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⴼⵇⵏ, ⴰⴷ ⵙⵎⵍⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⵙⴷⴷⵉ, ⵙ ⵜⵔⵓⵙⵉ-ⵙ ⴷⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵍⴰⵏ-ⵏⵙⵏ".

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⴷ-ⵜⵖⵔⴰ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵏⴷⵓⵓⴷⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⵏ ⵉ ⵛⵜⵍⵏ, ⵙⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴷ "ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵢⵉⵜⵔⴰⵏ, ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⵏ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵍⵙⴰⵙ ⴰⵣⴷⴳⴰⵏ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ".

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⵏ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵓⵎⵕ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴽⵔⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵔⴰⴼⵇ ⵏ ⵢⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ-ⵏⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ.

 

ⵉⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵢⵡⵡⴹ-ⵉⵜⵏⵜ ⵓⴽⵓⵍⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⴰⵙⴼ ⵉ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ.

 

ⵏⵙⵙⴽⵍⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵖⵏⵡⵏ ⵜⵉⵎⴽⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵜⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ.

 

ⵉ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵏⴷⵓⵓⴷⴰ ⵜⴳⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉ-ⵙⴰⵔⴰⴳ, ⴽⵔⴰ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽ-ⴰⵙⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ.

ⵟⵎⵍⴰⵍ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 00:11     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu