ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⵍⴽⵏⵙⵉⵜ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴱⴰⵔⴷⵓ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 00:44   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⵍⴽⵏⵙⵉⵜ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴱⴰⵔⴷⵓ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵍⴽⵏⵙⵉⵜ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⴳⵔⵡⵏ ⵜⴰⵖⵙⵙⴰ, ⵉⵙⵖⵓⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵔⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵛⴰⵖⵜ, ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴱⴰⵔⴷⵓ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⵉⴷⵊⴷⴰⵎ ⴽⵀⴰⵍⵉⴼⴰ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵜ-ⴰ.

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⵔⴷⵓ ⵉ ⵢⵍⴷⵉⵏ ⵎⵍⵎⵉⴽⴰⵏ ⵜⵓⵡⵡⵓⵔⴰ-ⴰⵙ ⵉ ⵢⵉⵏⵔⵣⴰⵢⵏ, ⵙⴳ ⵢⵎⴷⵍ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ, ⵢⵓⵔⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⴽⵏⵙⵉⵜ-ⴰ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2006 ⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵚⴳⴳⵎ.

ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵟⵉⴷⵊⴷⴰⵎ ⴽⵀⴰⵍⵉⴼⴰ, ⵟⴰⵍⴽⵏⵙⵉⵜ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵉⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2013 ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ "ⵉⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵢⵍⵀⴰⵍ ⵉⴷⴳ ⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵜⵍⴰ ⵜⵍⴽⵏⵙⵉⵜ.

ⵓⴼⴰⵏ-ⵜⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1925 ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ-ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵓⴷⴳ ⵏ ⴰⴱⴰⵍⵙⵙⴰ (80 ⴽⵎ ⵙⴳ ⵢⵉⵖⴼⴷⴳ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ) ⵜⴰⵖⵙⵙⴰ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵣⵎⵣⵏ-ⵜⵜ ⵏ ⵍⵇⵔⵏ ⵡⵉⵙ ⵉⵖ, ⵡⵡⵉⵏ-ⵜⵜ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴳⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵖⵓⵏⴻⵏ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵔⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴽⴽⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵓⵖⴰⵍⵏ-ⴷ ⵖⵔ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⵔⴷⵓ ⵙⴳ ⵣⵔⵉⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.

ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⵍⴽⵏⵙⵉⵜ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴱⴰⵔⴷⵓ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 00:44     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu