ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ: « ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ ⴷ ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ » ⴷ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵢⵉⵔⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:13   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ: « ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ ⴷ ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ » ⴷ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵢⵉⵔⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ

ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⴱⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ « ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ ⴷ ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ » (ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⴽ ⴷ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⴽ ⵙ ⵜⴻⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵉⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵄⴻⴷⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ-ⴰ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ.

ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⴰⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ. ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⵟⵟⴰⴼ 90 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⴰⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵙ ⵜⵙⴻⵏⴼⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴳⵔⴰⵏⵜ. ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⵉⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵡⴰⵔⴻⴳⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1980 ⴷ 1990 ⵏ ⵜⴻⵙⵡⴰⵜⵓⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ-ⴰⵍⵉ ⵎⴰⵀⴷⵊⴰⵔ.

ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵔⵔ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴻⵏ, ⵉⵎⵙⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⵏⴻⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⵙ ⵜⴳⴰⵔⴳⵔⴻⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉ ⴷⴰⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵏⴻⴳⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵏⴼⴻⵍⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ-ⴰⵍⵉ ⵎⴰⵀⴷⵊⴰⵔ.

ⵙⵙⵓⵔⵔⵜⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵄⴱⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ, ⵣⵣⴰⵡⵢⴰⵜ, ⵜⵉⵎⵕⴰⵃⵉⵏ, ⵜⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴰⵢⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴽⴻⵏ-ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ, ⵉⵎⴻⴷⵔⵓⵣⴻⵏ, ⵉⴳⴰⵍⵓⵣⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵡⵡⵉ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵀⴷⵊⴰⵔ.

ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ-ⴰ ⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵔⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ.

ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ: « ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ ⴷ ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ » ⴷ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵢⵉⵔⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:13     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu