ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ-ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵓⵏ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ-ⵉⵙ (17 ⵓⵏⴱⵉⵔ 2018).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⴻⵣⴼⴰⵏ « ⴰⵔⴳⵓ » ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⵓⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⵙⵏⴻⵥⵔⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⵛⵀⴰâⵍⴰⵍ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴱⴻⵟⵃⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ « ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵙⴰⵉⴷ-ⵀⵉⵍⵎⵉ », ⵀⴻⴷⴰⵏ-ⵜ ⵉ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵙⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵎⴰⵀⵉéⴷⴷⵉⵏⴻ-ⴱⴰⵛⵀⵜⴰⵔⵣⵉ, ⵉⵎⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴻⵔⵜ-ⴰ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ, ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⵔⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ, « ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ », ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ-ⵓⵏⴳⴰⵍ "ⵜⴰⴱⵔⴰⵜⵜ ⵏ ⵡⴰⵔ ⵉⵙⴻⵎ" ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⵧⵓⵙⵙⴻⴼ ⴱⴻⵏⴷⴻⴽⵀⵉⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⵉ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⵙⴻⴳ "ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍⵜ" ⴰⴽⴽ ⴷ "ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ" ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍⵜ, ⵉⴷ-ⴱⴻⵔⵃⴻⵏ ⵢⴻⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵧⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⴻⴳ 1962 ⵖⴻⵔ 2020 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴷ « ⵜⴰⵙⵍⴻⴹⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ » ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵎⴻⵙⵍⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ-ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵓⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ, ⴷⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵖⴼ ⵜⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⴳ 1962 ⵖⵔ 2020 ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴷ « ⵜⴰⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ » ⵖⴼ ⵜⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵎⵙⵍⵏ ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⵜⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵥⵣⴰⵢⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵢⴻⵙⵎⵓⴽⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⵏⴻⵜⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴳⴰ-ⵜ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵡⴰⴼⴰ ⵛⵀⴰâⵍⴰⵍ ⵜⵙⴻⵔⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵙⴻⵏⴷ-ⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ, ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ ⵔⵏⵓ-ⴷ ⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ – ⵙⵙⵉⵙⵙⵏⴻⵏ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⴽⴰⵜⴻⴱ ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ, ⴰⵍⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵙⴻⴳ ⵏⵏⵉⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ », ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵏⵙⵎⴰïⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵢⵓⵖⴻⵏ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ.