ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ - ⵡⵡⴹⴻⵏ 106 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵙⴻⴽⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵙⵉ ⴻⵍ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵃⵓⵣⴰ-ⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⵉ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵙⴱⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⴳⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵥⴰⵢⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵎⵙⴻⵜⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳⴰⵔ ⵔⵓⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ « ⵜⵏⴻⵣⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⵓⵏ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵉⴳⵀⵉⵍⴰⵀⵔⵉⵣ ⵉ ⴷ-ⵉⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ.
ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ - ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⴷⵔⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⴵⴵⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵓⵔⴻⵇⵇⴻⵄ ⵉ ⵉⵇⴻⵍⵄⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵙⴱⴰⴽ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴼⴽⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵎⴰⵓⵔⵉⵛⴻ ⴰⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⵎⵧⵔⵜⴰⴷⵀ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⵉⵛⵀⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵒⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⵍⵉ ⵎⵧⵓⵙⵙⴰⵧⵓⵉ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴰⴱⵧⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⴱⴻⵍⴽⴰⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ-ⵜⵜ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ (ⵛⴻⵔⵉⵙⵜ) ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴱⴰⴽⵉ ⴱⵧⵓⵣⵉⴰⵏⴻ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ. ⴰⵔⵔⴰⵣ « ⵎⴰⵓⵔⵉⵛⴻ ⴰⵓⴷⵉⵏ » ⵜⵜⴰⴽⴻⵏ-ⵜ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⵎⴻⵏⵢⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ, ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵔⵏⴰ ⴼⴽⴰⵏ-ⵜ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ. ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵏⴰⴷⵉ, ⵎⵧⵔⵜⴰⴷⵀ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⵉⵛⵀⴰⵎ (ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵒⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⵍⵉ ⵎⵧⵓⵙⵙⴰⵧⵓⵉ (ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ) ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵉ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵎⴰⵓⵔⵉⵛⴻ ⴰⵓⴷⵉⵏ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020. ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵀⴻⵍ ⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴻⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⴻⵎ, ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ, ⴰⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ « ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵓⵇⴷⵉⵙ » ⵜⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵎⵓⴼⴷⵉ-ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 4 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ. ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜⵜ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⵜⵙⵓⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⴱⴰⵍⵎⵓⴷ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵥⵔⴰⴳ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰ ⵓⵇⴷⵉⵙ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵓⵙⴼⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴽⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ (ⵔⵓⴷⵓⵛⵉ), ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵛⴽⴰ ⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵣⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ. ⴷⴰⵖ, ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ ⴰⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⵓⵇⴷⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⴳⵣⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⵙⴼⵓⵙ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵍⵉⴳⵕⴰⴼⵉⵜ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵉ ⵜⴽⴰⵍⵉⴳⵕⴰⴼⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵍⵉⴳⵕⴰⴼⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵍⵉⴳⵕⴰⴼⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵏⴻⵖ ⴰⵄⴻⵜⵎⴰⵏⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ-ⵉⵙ ⵉ ⵍⴰ ⵉⴽⴻⵍⵍⵓ, ⵜⴰⴼⴻⵍⵡⵉⵜ ⵜⴻⵔⵙ ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵎⴻⵔⵡⴰⵏⴻ ⴽⵔⴻⴷⴷⵉⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵕⴻⵙ ⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵓⴳⴷⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵙ ⵓⵏⴹⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ, ⵜⴰⵢⵔⵉ-ⵙ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ, ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵊⵟⵓⵃⵜ ⵉ ⴷ ⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ-ⵉⵙ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ. ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵉⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ, ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵍⴰ ⵜ-ⵜⵜⵉⵙⵙⵉⵏⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵎⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴼⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ-ⵉⵙ "ⵓⵔ ⵢⵓⵎⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵟⴰⵙ", ⵢⴻⴱⵖⴰ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⵛⴻⵎ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ-ⵙ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⵉⴼⵓⵕⴻⵙ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵜⴻⴼⴽ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵔⴻⵙ ⵜⵉⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⴻⴱⵃⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ. ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ-ⵉⵜⵜ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ, "ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ", ⵏ ⵢⴻⵍⵍⵉ-ⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⴰⵙⴻⴱⵜⴻⵔ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ-ⵙ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏⵜ ⵜⴼⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ-ⵉⵏⴻⵙ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏⵜ, ⵍⴰ ⵜⴻⵏ-ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ. ⵎⴻⵔⵡⴰⵏⴻ ⴽⵔⴻⴷⴷⵉⴰ ⴷ ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⵉ ⴷ-ⵉⵏⵓⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉ ⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ "ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵙⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴰⴽ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ" ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⵛⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⵉ-ⵙ ⵉ ⵜ-ⵉⴷⴻⵀⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵍⵎⴻⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⵓ-ⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵎⴰⵀⵉⴻⴷⴷⵉⵏⴻ-ⴱⴰⵛⵀⵜⴰⵔⵣⵉ, ⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ 4 ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ "ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ", ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵡⵉ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴼⴻⵔⵉⴻⵍ ⴳⴰⵙⵎⵉ ⵉⵙⵙⵉⴰⴽⵀⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴽⴻⵔⴽⴰⵛⵀⴻ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏ ⵎⴻⵍⵎⵉⴽⴰⵏ ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ "ⴰⵎⵏⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵜⵔⵉ ⵏ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ - ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ-ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⵙⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴽⵔⴰⴹⵓⵜⵍⴰⵢ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖ/ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ/ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ-ⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵓⵢⴻⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ).