ⵎⴰⵢⵓ 2021
ⴰⵢⵏⴰⵙ, 31 ⵎⴰⵢⵓ 2021 16:18

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⵢⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⵙⴽⵉⵏⴻⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⴳⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵖⴷⵎⵜ, ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵢⵏⴰⵙ, 31 ⵎⴰⵢⵓ 2021 13:11

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴳⵔⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 11 ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ, ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴰⵎⴷⵓⵙ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ-ⴰ ⵉⵎⵉ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⵃⵔⵣ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵔⴳⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵅⵉⴷⴰⵙ ⵢⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⵏ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵎ ⵓⵖⵔⴼ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵢⵏⴰⵙ, 31 ⵎⴰⵢⵓ 2021 10:58

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⵎⵕ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ, ⵙ ⵓⵙⵏⵇⵙ ⵏ 20% ⴷⴳ ⵜⵎⵇⵔⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⵉ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵇⵇⵍⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 30 ⵎⴰⵢⵓ 2021 16:57

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⵓⴳⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵎⵎⵙⵍⴰⵢⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ), ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 10 ⵙⴳ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴱⵏⵓ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙǧⵀⴷ « ⵟⵉⵔⵏⵉ ⵜⴰⴳⵏⵙⵓⵜ », ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵔⵓⵃⵏ ⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴹⵔⵓ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵉ ⵍⴰ ⵏⵙⵙⴰⵔⴰⵎ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 30 ⵎⴰⵢⵓ 2021 16:40

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵟⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵓⵎⵔⵉⴳⵉⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 30 ⵎⴰⵢⵓ 2021 10:23

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⵏ ⵓⵎⵉ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵇⵇⵍ ⵖⵔ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2021 22:56

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 8 ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ, ⵃⵜⵜⴻⵜⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵄⵓ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵢǧǧⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⵙ ⵖⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵉⵊⵀⴷⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 ⵎⴰⵢⵓ 2021 13:00

 

ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⵟⴰⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵟⵥⵡⵔⵜ ⵜⵀⵢⵢⴰ-ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵏⴳⵉⵏ ⵉ 200.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴱⴱⵔ ⵜⵏⴳⴳⴰ-ⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 ⵎⴰⵢⵓ 2021 12:28

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵏⵏⴻⵏⴽⴰⵏ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵖⵔ « ⵜⵖⴰⵔⴰ » ⴷ « ⵓⴳⴱⵓⵔ » ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵣⵔⵉ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵖⴼ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 ⵎⴰⵢⵓ 2021 10:55

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏⵜ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ (285) ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), 189 ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ 7 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ.

ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 28 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:20
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ…

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ « ⵛⵧⵔⵧⵏⴰⵠⴰⵛ » ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 28 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:27
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴵⴻⵡ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⴷⵔⵉ ⵏ « ⵛⵓⵔⵓⵏⴰⵠⴰⵛ » ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⵏⴻⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵙⴰⵉⴷⴰⵍ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵍⵧⵜⴼⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ…

ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ : ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵎⴻⵔⵔⵓⴽ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:24
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ - ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵎⴻⵔⵔⵓⴽ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ, ⵙⵜⴰⴼⴼⴰⵏ ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵙⴻⴳ ⵏⵏⵉⵇⴰⵍ ⵢⵓⴳⵉ ⵜⵉⴷⴳⵉ-ⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ ; ⵢⴻⵔⵔⴰ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴽⵡⴰⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ…

ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ-2022 : ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 11:05
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ - ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴱⴻⵏⵏⵓⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵏⴻⴱⴷⵓ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⴰ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ…

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴹⵔⵓⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 26 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 14:31
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵍⴷⵉ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵊⵎⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴷ ⴰⴹⵉⵍⵍⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⴷⴳ…

ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:24
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ, ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2021-2022 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ)…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ

ⴰⵢⵏⴰⵙ 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:34
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵙ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ…
ⵎⴰⵢⵓ 2021
ⴰⵢⵏⴰⵙ, 31 ⵎⴰⵢⵓ 2021 16:18

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⵢⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⵙⴽⵉⵏⴻⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⴳⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵖⴷⵎⵜ, ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵢⵏⴰⵙ, 31 ⵎⴰⵢⵓ 2021 13:11

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴳⵔⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 11 ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ, ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴰⵎⴷⵓⵙ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ-ⴰ ⵉⵎⵉ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⵃⵔⵣ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵔⴳⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵅⵉⴷⴰⵙ ⵢⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⵏ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵎ ⵓⵖⵔⴼ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵢⵏⴰⵙ, 31 ⵎⴰⵢⵓ 2021 10:58

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⵎⵕ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ, ⵙ ⵓⵙⵏⵇⵙ ⵏ 20% ⴷⴳ ⵜⵎⵇⵔⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⵉ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵇⵇⵍⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 30 ⵎⴰⵢⵓ 2021 16:57

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⵓⴳⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵎⵎⵙⵍⴰⵢⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ), ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 10 ⵙⴳ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴱⵏⵓ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙǧⵀⴷ « ⵟⵉⵔⵏⵉ ⵜⴰⴳⵏⵙⵓⵜ », ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵔⵓⵃⵏ ⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴹⵔⵓ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵉ ⵍⴰ ⵏⵙⵙⴰⵔⴰⵎ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 30 ⵎⴰⵢⵓ 2021 16:40

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵟⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵓⵎⵔⵉⴳⵉⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 30 ⵎⴰⵢⵓ 2021 10:23

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⵏ ⵓⵎⵉ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵇⵇⵍ ⵖⵔ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2021 22:56

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 8 ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ, ⵃⵜⵜⴻⵜⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵄⵓ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵢǧǧⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⵙ ⵖⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵉⵊⵀⴷⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 ⵎⴰⵢⵓ 2021 13:00

 

ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⵟⴰⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵟⵥⵡⵔⵜ ⵜⵀⵢⵢⴰ-ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵏⴳⵉⵏ ⵉ 200.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴱⴱⵔ ⵜⵏⴳⴳⴰ-ⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 ⵎⴰⵢⵓ 2021 12:28

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵏⵏⴻⵏⴽⴰⵏ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵖⵔ « ⵜⵖⴰⵔⴰ » ⴷ « ⵓⴳⴱⵓⵔ » ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵣⵔⵉ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵖⴼ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 ⵎⴰⵢⵓ 2021 10:55

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏⵜ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ (285) ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), 189 ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ 7 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ.