Fuṛaṛ 2021
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 10:46

ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ - ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ, ⵙⵄⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ, ⵏ ⵓⵙⴰⵣⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵍⵓ ⵉ ⵡⵓⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵍⵎⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⵎⵖⵉⵜ ⵓⵔ ⵏⴻⵟⵟⵓⵇⵇⴻⵜ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴳⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵥⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ (ⵛⴼ).

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 10:42

ⴰⵡⵙⴻⵔⴷ (ⴰⴳⵔⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ) - ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵉⵙ « ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵔⵓⵡⵜⵉⵍ » ⵖⴻⵔ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ, ⵜⴻⵡⵡⴻⵜ-ⴷ ⴷⴻⴳ « ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴻⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵎⴻⵛⴽⵓⴽⴻⵏ, ⴰⵄⴻⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴽⴻⵔⴹⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴱⵓⵖⴰⵔ-ⵉⵙ ».

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 10:40

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ.

« ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) 28 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2021 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵣⵓⵏ ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵉⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵜⴻⴽⵍⴻⴼ ⵙ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ », ⵉ ⵏⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 09:43

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (155) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 134 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 112.960 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 155 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 0,4 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 2.979 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 77.976, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 18 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 16 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 27 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 09:39

ⴰⵡⵙⴻⵔⴷ (ⴰⴳⵔⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ) - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ (ⵔⴰⵙⴷ), ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⴰⵖⴷⴻⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵔⵔⵓⴽⵉⵢⴻⵏ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 26 Fuṛaṛ 2021 13:50

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵀⴻⵎⴷⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵊⵓⴳ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵡⴰⵥⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵢⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 26 Fuṛaṛ 2021 13:48

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ « ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ », ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴰⵙ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⴷⴻⵔ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⵚⵚⴰ ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⵔⵓⵒⵓⵔⵟⴰⵊⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵎⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⵔⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴽⵏⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵍⵇⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ, ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ.

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴽⵏⵉⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵇⵇⵏⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴰⵎ ⵢⵉⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ, ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⴰⵙⴻⵖⵍⵉ ⵏ ⵍⴱⴻⵇⵇ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵉⵣⴻⴳⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 26 Fuṛaṛ 2021 09:53

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 26 Fuṛaṛ 2021 09:52

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ (161) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 146 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⴽⵡⴰⵙ, 25 Fuṛaṛ 2021 22:57

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ), ⵉ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴳⵔⵏⵜ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⵏⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵏ ⵉⵃⵓⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵀⵔⵙⴰⵏ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵓⵎⵎⵍ ⵜⵉⵜⴰ ⵢⵜⵜⵡⵜ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 28 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:20
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ…

ⵥⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵙⴼⵔⴰⵢ ⴰⵙⵉǧⵡ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ « ⵛⵓⵔⵓⵏⴰⵖⴰⵛ » ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 28 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 14:16
ⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵥⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵙⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉǧⵡ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴷⵔⵉ ⵏ « ⵛⵓⵔⵓⵏⴰⵖⴰⵛ » ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵟⴰⵏⵛⵜⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵏⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵙⴰⵉⴷⴰⵍ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵙⴼⴰⵔⵜ, ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⵍⵓⵜⴼⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴱⵏⴱⴰⵀⵎⴷ.

ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ : ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵎⴻⵔⵔⵓⴽ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:24
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ - ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵎⴻⵔⵔⵓⴽ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ, ⵙⵜⴰⴼⴼⴰⵏ ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵙⴻⴳ ⵏⵏⵉⵇⴰⵍ ⵢⵓⴳⵉ ⵜⵉⴷⴳⵉ-ⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ ; ⵢⴻⵔⵔⴰ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴽⵡⴰⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ…

ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ-2022 : ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 11:05
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ - ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴱⴻⵏⵏⵓⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵏⴻⴱⴷⵓ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⴰ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ…

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴹⵔⵓⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 26 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 14:31
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵍⴷⵉ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵊⵎⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴷ ⴰⴹⵉⵍⵍⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⴷⴳ…

ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:24
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ, ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2021-2022 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ)…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ

ⴰⵢⵏⴰⵙ 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:34
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵙ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ…
Fuṛaṛ 2021
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 10:46

ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ - ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ, ⵙⵄⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ, ⵏ ⵓⵙⴰⵣⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵍⵓ ⵉ ⵡⵓⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵍⵎⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⵎⵖⵉⵜ ⵓⵔ ⵏⴻⵟⵟⵓⵇⵇⴻⵜ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴳⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵥⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ (ⵛⴼ).

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 10:42

ⴰⵡⵙⴻⵔⴷ (ⴰⴳⵔⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ) - ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵉⵙ « ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵔⵓⵡⵜⵉⵍ » ⵖⴻⵔ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ, ⵜⴻⵡⵡⴻⵜ-ⴷ ⴷⴻⴳ « ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴻⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵎⴻⵛⴽⵓⴽⴻⵏ, ⴰⵄⴻⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴽⴻⵔⴹⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴱⵓⵖⴰⵔ-ⵉⵙ ».

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 10:40

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ.

« ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) 28 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2021 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵣⵓⵏ ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵉⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵜⴻⴽⵍⴻⴼ ⵙ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ », ⵉ ⵏⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 09:43

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (155) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 134 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 112.960 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 155 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 0,4 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 2.979 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 77.976, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 18 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 16 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 27 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 09:39

ⴰⵡⵙⴻⵔⴷ (ⴰⴳⵔⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ) - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ (ⵔⴰⵙⴷ), ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⴰⵖⴷⴻⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵔⵔⵓⴽⵉⵢⴻⵏ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 26 Fuṛaṛ 2021 13:50

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵀⴻⵎⴷⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵊⵓⴳ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵡⴰⵥⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵢⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 26 Fuṛaṛ 2021 13:48

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ « ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ », ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴰⵙ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⴷⴻⵔ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⵚⵚⴰ ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⵔⵓⵒⵓⵔⵟⴰⵊⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵎⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⵔⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴽⵏⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵍⵇⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ, ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ.

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴽⵏⵉⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵇⵇⵏⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴰⵎ ⵢⵉⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ, ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⴰⵙⴻⵖⵍⵉ ⵏ ⵍⴱⴻⵇⵇ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵉⵣⴻⴳⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 26 Fuṛaṛ 2021 09:53

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 26 Fuṛaṛ 2021 09:52

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ (161) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 146 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⴽⵡⴰⵙ, 25 Fuṛaṛ 2021 22:57

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ), ⵉ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴳⵔⵏⵜ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⵏⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵏ ⵉⵃⵓⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵀⵔⵙⴰⵏ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵓⵎⵎⵍ ⵜⵉⵜⴰ ⵢⵜⵜⵡⵜ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ