ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 21:22

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵙⵜⵏⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵟⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:24

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵎⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⴼⵏⴰⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵙⴼⴰⵇⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ (ⵜⴰⵡⴰⴷⴷⴰ).

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:02

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ, ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ « ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵖⴻⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵜⵉ ⵜⵉⵄⴻⵡⵔⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⴰⴼⴼⴰⵖ ⴷⵓⵏⴰⵍⴷ ⵜⵔⵓⵎⴱ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:44

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⴻⵏⵣⴰ, ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵏⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:40

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵙⴻⵖ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ ⵖⴻⴼ « ⵙⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴻⵣⵣⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ « ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ » ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴻⵣⵣⵉ « ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2021 » ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ.

ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:22

ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ - ⵡⵡⴹⴻⵏ 106 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵙⴻⴽⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵙⵉ ⴻⵍ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:17

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵥⵥⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ, ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵔⴰⴵⵓⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉ ⴷ-ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉⴹⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵉⴷⵓⵡⴰ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜ-ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:14

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (323) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 305 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⴽⵔⴰⵙ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 23:50

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵟⵔⴷⵙⴰ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵉ ⵉⴼⵔⵃⵏ ⵙ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⵙⵙⵉⵎⵍ-ⴰⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵖⴼ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴳⵏⵙⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵏⴼⵍⵉⵢⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵊⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⴽⵔⴰⵙ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:02

ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ – ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵜⴻⵛⵔⴻⴹ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵔⵎⴰ ⵜⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⵀⴰⵎⴰⴷⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴷⴰⴼ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 28 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:20
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ…

ⵥⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵙⴼⵔⴰⵢ ⴰⵙⵉǧⵡ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ « ⵛⵓⵔⵓⵏⴰⵖⴰⵛ » ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 28 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 14:16
ⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵥⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵙⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉǧⵡ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴷⵔⵉ ⵏ « ⵛⵓⵔⵓⵏⴰⵖⴰⵛ » ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵟⴰⵏⵛⵜⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵏⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵙⴰⵉⴷⴰⵍ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵙⴼⴰⵔⵜ, ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⵍⵓⵜⴼⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴱⵏⴱⴰⵀⵎⴷ.

ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ : ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵎⴻⵔⵔⵓⴽ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:24
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ - ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵎⴻⵔⵔⵓⴽ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ, ⵙⵜⴰⴼⴼⴰⵏ ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵙⴻⴳ ⵏⵏⵉⵇⴰⵍ ⵢⵓⴳⵉ ⵜⵉⴷⴳⵉ-ⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ ; ⵢⴻⵔⵔⴰ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴽⵡⴰⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ…

ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ-2022 : ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 11:05
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ - ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴱⴻⵏⵏⵓⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵏⴻⴱⴷⵓ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⴰ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ…

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴹⵔⵓⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 26 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 14:31
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵍⴷⵉ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵊⵎⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴷ ⴰⴹⵉⵍⵍⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⴷⴳ…

ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:24
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ, ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2021-2022 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ)…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ

ⴰⵢⵏⴰⵙ 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 - 10:34
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵙ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ…
ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 21:22

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵙⵜⵏⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵟⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:24

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵎⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⴼⵏⴰⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵙⴼⴰⵇⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0 ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⵔⵉⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ (ⵜⴰⵡⴰⴷⴷⴰ).

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:02

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ, ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ « ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵖⴻⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵜⵉ ⵜⵉⵄⴻⵡⵔⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⴰⴼⴼⴰⵖ ⴷⵓⵏⴰⵍⴷ ⵜⵔⵓⵎⴱ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:44

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⴻⵏⵣⴰ, ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵏⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:40

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵙⴻⵖ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ ⵖⴻⴼ « ⵙⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴻⵣⵣⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ « ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ » ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴻⵣⵣⵉ « ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2021 » ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ.

ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:22

ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ - ⵡⵡⴹⴻⵏ 106 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵙⴻⴽⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵙⵉ ⴻⵍ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:17

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵥⵥⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ, ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵔⴰⴵⵓⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉ ⴷ-ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉⴹⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵉⴷⵓⵡⴰ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜ-ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:14

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (323) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 305 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⴽⵔⴰⵙ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 23:50

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵟⵔⴷⵙⴰ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵉ ⵉⴼⵔⵃⵏ ⵙ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⵙⵙⵉⵎⵍ-ⴰⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵖⴼ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴳⵏⵙⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵏⴼⵍⵉⵢⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵊⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⴰⴽⵔⴰⵙ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:02

ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ – ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵜⴻⵛⵔⴻⴹ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵔⵎⴰ ⵜⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⵀⴰⵎⴰⴷⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴷⴰⴼ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ