ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ - ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴻⵃⵡⴰⴵ ⴰⴱⴳⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵢⵧⵓⵏⴻⵙ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵜⵉⵏⴻⴼⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵔⴰⴷⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵥⵥⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ, ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵔⴰⴵⵓⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉ ⴷ-ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉⴹⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵉⴷⵓⵡⴰ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜ-ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ - ⵜⴰⵎⵚⵓⴽⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ « ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⵉⵎⵣⵉⵔⴻⴳⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ » ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵢⵓⵏⴻⵙ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵙⴹⵉⴼ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵢⵧⵓⵏⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵙⴹⵉⴼ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ, ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 8000 ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵉ ⴽⴻⵇⵉⴰⵏⴳ, ⵉⴷⴻⴳ ⴷ-ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ« ⵉⴳⴻⵣⵎⴻⵏ » ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⵉⵖⴻⴼ ⵎⵙⴻⴳⵣⵉⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ-ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴳⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴻⴳ « ⵜⵡⴰⵥⵉⵜ ⵉⴳⴻⵔⵣⴻⵏ ».

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳéⵔⵉⴻ ⵜⴻⵥⵔⴻⴳ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵓⴼⴰⵜⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⴻⵏ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 23ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ 2020 ⴰⵔ 31 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2021.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ