ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ « ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ », ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴰⵙ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⴷⴻⵔ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⵚⵚⴰ ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⵔⵓⵒⵓⵔⵟⴰⵊⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵎⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⵔⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴽⵏⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵍⵇⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ, ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ.

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴽⵏⵉⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵇⵇⵏⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴰⵎ ⵢⵉⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ, ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⴰⵙⴻⵖⵍⵉ ⵏ ⵍⴱⴻⵇⵇ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵉⵣⴻⴳⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ (161) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 146 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⴻⵍ (ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ) – ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⴻⵍ (ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ), ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⴱⵓⵙⵜⵉⵏⴳ 3, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵣⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⴱⵧⵧⵙⵜⵉⵏⴳ 3 ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴼⴰⴽⴻⵏⵜ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⴻⵍ ⴷ ⵓⵡⵄⴰⵕ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵄⴻⵕ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵏⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⴻⵍ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⵛⵓⴱⴰⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵙⵜⵉⵏⴳ 1 ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2004 ⴷ ⴱⵓⵙⵜⵉⵏⴳ 2, ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2009.

ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏⵜ ⵜⵙⴻⵔⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⴷⴰⴷ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⵎⴰⴳⵏⵓ.

ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⴻⵍ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴽⵉⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵙⴳⵓⴷⵉⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⴻⵍ (ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ) – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ « ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ » ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴰⵡⵉ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ.

« ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵏⴻⵜⵜⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ, ⵙ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ, ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵓⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵊⴻⵏⵢⵓⵕⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵜⵡⵉⵍⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ (…) » ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵙⵍⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ (1956) ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ (1971).

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ: « ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏⴻⵜⵜⵣⵓⵅⵅⵓ ⵙ ⵓⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴷ ⵓⵣⴱⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵔⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⵉⵎⴻⴽⴷⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵉⵅⴻⵍⴼⴻⵏ, ⴷ ⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴽⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ».

ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ-ⴰ, ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ « ⴰⵙⴻⵡⵙⴻⵄ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵔⴻⵎ, ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴻⵇⵇⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⴳⵉ ⴷ ⵢⵉⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ».

« ⵜⵜⵖⵉⵎⵉⵖ-ⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴻⵏⵄⴻⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴳⵍⴰⵏ ⵜⵜⴱⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵍⵅⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴽⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⵔⴰⴼⴰⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (182) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 155 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 112.461 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 182 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 0,4 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 2.970 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 77.537, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 19 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 23 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵟⴰⵙ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴽⴽⵉⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵎⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⵔⵓ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵜⴰ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴷ ⵡⵉ ⵙⵡⴰⵙⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ [ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴳⴻⵏⴻⴱⴻ] ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵙⴻⴳⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵜⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 ».

« ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⴰⵖⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴼ-ⵉⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⵢⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ.

« ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵣⵓⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ, « ⵙ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⴷⴱⴻⵉⴱⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⵓⵙⵙⴰ ⴰⵍ-ⴽⵓⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴻⵍ-ⵎⴻⵏⴼⵉ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵣⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ».

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵉⴼⵏⴰⵜⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⴼⵓⵕⴰⵕ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴳⴻⵏⴻⴱⴻ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏ (ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ) ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵀⴻⵢⵢⵉ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2019 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵙⴳⵉⵔⵉⵏ ⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵓⴳⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⵎⵉⵔ ⴰⵎⵉⵔⴰⵍⵉ.

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵓⵖⵍⵉⵙ, ⵓⵏⵣⵉⴳ ⴷ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵔⴻⵣ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵔⴻⵎⵛⵉⵛⴽⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵍⵇⵉⵙ ⵓⴱⵄⵉⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⴱⵍⴰⴳ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵙⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵏ.

ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵍⴻⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ « ⴰⴳⵍⵓⴳⴻⵍ ⴱⵉⵜⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ-ⵏⵙⴻⵏⵜ.

« ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ-ⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⴻⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⴷ ⴰⵏⴻⵣⵎⴰⵔ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴰⵔⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ - ⴹ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵍⴰⵚⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵉⵜ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵜⴰⵇⵔⵔⴰⴱⵜ ⵉⵎⴷⵖⴰⵙⵏ, ⵜⵣⴳⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⵢⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵜⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵚⵔⵔⴼ ⴷⴷⵇⵙ-ⵉⵙ, ⵢⵔⵣⴰ ⴰⵔⵇⵇⵄ-ⵉⵙ ⵙ ⵜⵍⵇⵢ, ⴰⵢⴰ ⵢⵙⵍⴰⵍ-ⴷ ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⵔⴱⵏ ⵖⴼ ⵜⵇⵔⵔⴰⴱⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉ ⵜⴰⵇⵔⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵜⵛⵛⵉ ⴽⴰⵏ ⵃⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴹ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⴼⴰⴷ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⵉⴷⵔⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ, ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ.

Published in ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵏⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵉⵅⴻⵚⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴻⵡⵜ.

« Ɣⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴻⵡⵜ ⵉⵅⴻⵚⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ (ⴰⴹⵓ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴷ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ), ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵜⴻⵜⵜⵅⴻⴱⴱⵉⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⵉⵚⴻⴳⴳⴻⵎ-ⴷ ⵍⵃⴰⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⵓ ⴰⵙⵏⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⵎⴷⵓⵙ, ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵙ ⵢⵉⴳⴻⵔⵡⵉⵃⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⴰⵎⵍⵓ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 6:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 12:00 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ ⴷ ⴰⵞⵉⵏⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ, ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ, ⵙⵙⵄⵉⴷⴰ, ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ, ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ, ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵄⵉⵏ ⴷⴷⴻⴼⵍⴰ, ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ, ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⴱⵓⵕⴵ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⴵ, ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ (ⴰⵏⵥⵓⵍ), ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ (ⴰⵏⵥⵓⵍ) ⴷ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ