ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵉⴳⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⵙⴳ ⵢⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵀⵔⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉⵃⵓⵣⴰ 34 ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵏⴷ-ⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵀⵉⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ, ⵢⴽⴼⴰ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⴼⵔⵇⵏ ⵉ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⴱⵓⵖⵔⵏ, ⵢⵙⴱⴹ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵔⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴼⵇⴷ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴳ ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⴷⵍ ⵖⴼ ⵢⴰⵍ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⵢⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴷⴳⵔ ⵜⵙⵓⴽⵉⵏⵜ ⵜⵉⵏⵉⵣⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⵜⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴱⵖⵔ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵃⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴽ « ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⴷⵉⵔ » ⵉ ⵏⵙⵙⵅⵙⴼ ⴽⵔⴰ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⵎⵉ ⵄⵔⴹⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵀⵍⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⵎⵖⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵔⵔⵏ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵀⵓⴷⴷⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ».

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵢⵖⵜⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ), ⴷ ⴰⵙⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵚⵚⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵖⵣⴼ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 20ⵀ ⴰⵔ ⵡⵉⵙ 5ⵀ ⴰⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⴷⴳ 29 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⴽⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵙⴳ-ⵙ :

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴼⴼⵖ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵔⴰ ⵢⴽⴽⵙⵏ « ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵜⵜⵉ ».

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴳ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵍⴷⵉ ⵒⴰⵏⴷⵓⵔ, ⵎⵙⴳⵣⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙǧⵀⴷⵏ ⴰⵏⵎⵉⵔⴳ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷⴳ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⴱⴷⵔⵏ-ⴷ ⵙ ⵍⴼⵔⵃ ⴰⵎⵍⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - « ⵇⵔⵉⴱ » ⴰⴷ ⵜⵔⵎⵙ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⵓⵍⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⵙⵒⵓⵓⵜⵏⵉⴽ ⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⴷⴰⵡⵙⴰ.

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ-ⵉⵙ ⵖⵔ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ « ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ » ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⵒⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ-ⵙ « ⴷ ⵡⵣⵍⴰⵏⵜ ».

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ