ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ : ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⴼⵓⵙⵉⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 10 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:04   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ : ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⴼⵓⵙⵉⵢⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⵓⵍⴻⵙ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵢⴻⵙⴳⵓⴼⵓⵙⵉⵢⴻⵏ "ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ".

"ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵢⴻⵙⴳⵓⴼⵙⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ", ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵎⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ ⵛⵀⴻⵏⵉⵏⴻ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ, ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ ⵣⴻⴳⵀⵎⴰⵜⵉ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴱⴰⵙⵎⴰ ⴰⵣⵧⵓⴰⵔ, ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵎⵏⵉ".

"ⵢⴻⵜⵜⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵖ ⵢⴰⴽⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵔⵔ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵢⴻⴼⴽ ⴰⴼⵓⵙ ⵉ ⵓⵙⵉⵣⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ", ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⴳⴻⵜⵜ ⵣⴻⴷⴷⵉⴳⴻⵏ ⵎⵓⵇⵇⵕⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵛⵜ ⵢⴻⴳⴳⵓⴼⵙⴻⵏ".

 

 

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 10 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:40
ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ : ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⴼⵓⵙⵉⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 10 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:04     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu