ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:17   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴻⴷⵣⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰⵉⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴱⵔⴻⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵉ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ-ⴰⵎⴰⵊⵓⵕ ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:21
ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:17     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu