ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 08:55   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴰⵔ 31 ⵜⵓⴱⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⵔⵓⵎⴰⵏⴻⵏ "ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ", ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⵙ ⵓⵙⴻⴷⴷⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵡⵡⵉ-ⴷ, ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, "186 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⵛⵛⵓ ⴰⴼⴻⵙⵙⴰⵙ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ, ⵜⵓⵖ-ⵉⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ".

ⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ-ⴰ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵙ ⵉ 11 ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ 28 ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵔ 65, ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ (37 ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ). ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴷⴰⵖⴻⵏ "ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ".

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽ, ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ-ⴷ "505 ⵏ ⵜⴻⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵎⴻⵣⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ, ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ (ⵜⵉⴽⵓⵒⵜⵉⵕⵉⵏ), ⵍⴰ ⵜⵜⴳⴻⵏⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏⵜ-ⵃⵡⵉⴵⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⵉⵡⴻⵄⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ".

ⵜⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 01 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 31 ⵜⵓⴱⴻⵔ 2019 ⵡⵡⴹⴻⵏⵜ ⴰⵔ 21.048 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⴰⵔⴻⵏ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 6.045 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵥⴻⴳⵡⴰ, 4.428 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ 10.575 ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵙⵓⵏ.

ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵅⴻⵚⵚⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ-ⴰ, ⵜⴰⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵉⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ "ⵢⴻⵔⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵜⵔⴻⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙ".

ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ-ⴰ ⴷ "ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⵏⴻⴱⵛⴻⵏ ⴰⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵓⴳⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵖⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵉ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵖⴰⵏ".

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 08:55     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu