ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2020 17:45   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⴰⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ  ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19).

ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰⴷ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⵔⴰⴷ, ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ-ⴰⵎⵙⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵍⴰⵉⴷ ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ ⵓⵓⵙⵙⴰⵉⴷ, ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⵏⴱⵓⵓⵣⵉⴷ, ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵙⴼⴰⵔⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⵍⵓⵜⴼⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴱⵏⴱⴰⵀⵎⴷ, ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵎⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19).

 

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2020 17:45     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu