ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 02 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:05   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵓⵊⵀⵉⴷⵉⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⵓⴽⴽ-ⴷ ⵜⵉⵟ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴻⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⴻⵎ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⵡⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵥⵉⴷ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜ-ⴰⵣⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ, ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⵓⵥⴰ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⴷ ⵜⵓⵊⵀⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵢⴻⵡⵄⴻⴷ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ.

ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵔⴻⵣ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴱⵏⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵏⴻⵄ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ».

« ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵙⵎⴻⵏⵢⴰⴼⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵏⴻⴽⴽⵏⵉ, ⵏⴻⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵏⴻⵙⵙⴻⵣⵡⴻⵔ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵜⴻⴽⴽⴰ-ⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⴽⵔⴰⵢⴻⵍⵍⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

 

ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 02 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:05     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu