ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵍⵉⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 01 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:54   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵍⵉⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴷ-ⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵉⵎⵙⴻⵎⵎⴻⴹ, ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵒⵉⵟⵔⵓⵍ, ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ, ⵜⴰⵍⵖⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

 

ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 21ⵀ ⴷⴻⴳ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ.

ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵍⵉⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 01 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:54     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu