ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ : ⵜⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵜⵉⵖⵔⵉ-ⵙ ⵉ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⵓⵏⵣⵉⴳ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 01 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:47   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ : ⵜⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵜⵉⵖⵔⵉ-ⵙ ⵉ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⵓⵏⵣⵉⴳ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴰ ⵜⴹⴻⴼⴼⴻⵔ ⵙ ⵓⵖⴱⴻⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵜⵉⵏⴻⴼⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉⴷⴻⴳ ⵉⵙⴻⴷⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵅⴰⵚⴰⵎⴻⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ, ⵜⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⴷⴳⵉ-ⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.

 

"ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴰ ⵜⴹⴻⴼⴼⴻⵔ ⵙ ⵓⵖⴱⴻⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵜⵉⵏⴻⴼⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴳⵎⴰⵜ, ⵙⴻⴳ ⵏⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⵉⵙⴻⴷⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵅⴰⵚⴰⵎⴻⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ, ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⴷⴳⵉ-ⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵉⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ", ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵢⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵉ ⵜⵉⵖⵔⵉ-ⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⵓⵍⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏⵏ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⴱⵖⵓ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵍⵖⴰ-ⵙ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ-ⵉⵙ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⵣⴻⵡⵔⴻⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⴳⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ", ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

"ⵜⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴻⵄⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ-ⵉⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵖⴻⵔ ⵓⵔⴽⴰⴷ, ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴰⵔⴰⴳⴻⵏ-ⵉⵙ", ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ. ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⵜⴻⵄⵔⴻⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵜⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴰⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⵛⴰⵍ ⵀⴰⴼⵜⴰⵔ ⵙⴻⴳ-ⵎⵉ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⵏ ⵎⵓⴰⵎⵎⴰⵔ ⴽⴰⴷⵀⴰⴼⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2011.

ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ : ⵜⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵜⵉⵖⵔⵉ-ⵙ ⵉ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⵓⵏⵣⵉⴳ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 01 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:47     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu