ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵢⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴰⵄⵊⴻⵍ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵍⵍⵓⵏ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ (ⴰⵙⵙⴰⴷ)

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 10 Meɣres 2018 15:36   Ɣran-t : 51 n tikkal
ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵢⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴰⵄⵊⴻⵍ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵍⵍⵓⵏ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ (ⴰⵙⵙⴰⴷ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ – ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ (ⵀⵛⴰ) ⵢⴻⵄⵣⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴰⵄⵊⴻⵍ ⴰⵙⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵅⴷⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵙⵉ ⴻⵍ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ, ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰⴳⵉ.

"ⵏⴻⵄⵣⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴰⵄⵊⴻⵍ ⴰⵙⵓⵔⵔⵉⴼ-ⴰⴳⵉ ⴰⵙⴻⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⵅⴷⴻⵎ-ⵉⵏⴻⵙ ⴷⴻⴽ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ",ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ "ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ" ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵡⵙ ⵡⴻⵎⵛⴰⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴰⵒⵙ) ⵙ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵢⴻⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵎⵙⵓⵖⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴷⵉ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵉⵏ "ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵔⴻⵏⵜ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵅⴷⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ", ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⵖⵣⴻⵔ-ⵙ ⴰⵣⴰⵎⵍ ⴷ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⵉⵏⴻⵙ. ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰⴷ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰⴳⵉ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵓⵔ ⵜⴻⴽⵛⵉⵎ ⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏⵜ ⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⵉ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵉⵏⴻⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰⴷ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ "ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰⴳⵉ", ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⵏⴻⵛⵜ-ⴰⴳⵉ ⵓ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⵉ ⵡⴻⵎⵛⴰⵔⴻⴽ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰⴳⵉ.

Last modified on ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 10 Meɣres 2018 16:05
ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵢⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴰⵄⵊⴻⵍ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵍⵍⵓⵏ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ (ⴰⵙⵙⴰⴷ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 10 Meɣres 2018 15:36     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 51 n tikkal   Bḍu