ⴰⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵓⴳⴳⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ - ⴽⵀⴻⴷⴷⴰⴷ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 07 Meɣres 2018 16:54   Ɣran-t : 43 n tikkal
ⴰⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵓⴳⴳⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ - ⴽⵀⴻⴷⴷⴰⴷ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⵀⴰⵎⴻⴷ ⴽⵀⴻⴷⴷⴰⴷ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵓⴳⴳⴰⴷ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵜⴰⴳⴻⵏ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⴱⵖⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⴹⴰ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵔⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵄⵔⵓⴹ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵍⵇⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⴷⴻⵛ ⴷ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉⵏ ⵙ ⵍⵊⴻⵀⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

ⵢⵓⵖ ⵍⵃⴰⵍ, ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵀⵧⵔⵙⵜ ⴽⵧⵀⵍⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵙⴱⵓⵏ (ⵒⵓⵕⵜⵓⴳⴰⵍ) ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ, ⵏⴰⵙⵙⴻⵔ ⴱⵧⵓⵔⵉⵜⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⵔⵉⵜⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏⵉ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵜⴰⴳⴻⵏ, ⵡⴰⵏⴰⴳ ⴷ ⴰⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ. ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1966 ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵙⴻⴱ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ 1514 ⵏ ⵡⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴷ ⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ. ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵀⵔⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵡⴷⴻⴳ-ⵉⵜⵜ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴻⴳ 1975.

ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵢⵓⵣⴻⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵧⵀⵍⴻⵔ ⵉⵏⴻⵄⵔⵓⴹⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ ⵉ ⵡⴻⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵙⵉⵏⴷⵉⵙ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵙ ⵡⴻⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵏⴰⵢⴻⵏ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵓⴳⴳⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ - ⴽⵀⴻⴷⴷⴰⴷ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 07 Meɣres 2018 16:54     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 43 n tikkal   Bḍu