ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵖⴻⵔ ⴰⵣⴻⵔⴱⵉⴵⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2022 12:04   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵖⴻⵔ ⴰⵣⴻⵔⴱⵉⴵⴰⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⴱⴰⴽⵓ ⴷⴻⴳ ⴰⵣⴻⵔⴱⵉⴵⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

« ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⴷⵡⵉⵜ, ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵜⴰⵣⴻⵔⴱⵉⴵⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

« ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵣⴻⵔⴱⵉⴵⴰⵏⵉ, ⵊⴻⵢⵀⵓⵏ ⴱⴰⵢⵔⴰⵎⵧⵠ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜ-ⵎⵎⴰⴳⵔⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⵍ ⵢⵉⴷ-ⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ».

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵣⴻⵔⴱⵉⴵⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵙⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ, ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2023, ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴷⴻⵔⵔⴻⵔⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴷⴻⵔⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ.

ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵖⴻⵔ ⴰⵣⴻⵔⴱⵉⴵⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2022 12:04     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu