ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ ⴻⵔⴷⵧⴳⴰⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⴽⵧⵏⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2022 12:03   Ɣran-t : 20 n tikkal
ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ ⴻⵔⴷⵧⴳⴰⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⴽⵧⵏⵢⴰ

ⴽⵧⵏⵢⴰ (ⵟⵟⴻⵔⴽ) – ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⵒ ⴻⵔⴷⵧⴳⴰⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴽⵧⵏⵢⴰ (ⵟⵟⴻⵔⴽ). ⴰⵎⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ.

ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵀⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵓⵏⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴻⵔⴽ, ⵙⵧⴼⵉⴰⵏⴻ ⵎⵉⵎⵧⵓⵏⵉ.

ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ « ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ » ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⴻⵔⴽ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ, ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵖⴻⴼ « ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵟⵟⴻⵔⴽ ».

ⵎⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵎⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⵒ ⴻⵔⴷⵧⴳⴰⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⴰⵣⵓⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵃⵎⴰⵢⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ-ⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙⴻⵜ (5) ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ.

ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ ⴻⵔⴷⵧⴳⴰⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⴽⵧⵏⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2022 12:03     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 20 n tikkal   Bḍu