ⵉⵀⴰ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ ⴳⵓⵙⵜⴰⵠⵧ ⵒⴻⵜⵔⵧ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2022 16:50   Ɣran-t : 98 n tikkal
ⵉⵀⴰ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ ⴳⵓⵙⵜⴰⵠⵧ ⵒⴻⵜⵔⵧ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵙⵜⴰⵠⵧ ⵒⴻⵜⵔⵧ ⵓⵔⵔⴻⴳⵧ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⴱⵧⵍⵉⵠⴰⵔ (ⴷⴻⴳ ⴱⵧⴳⵧⵜⴰ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⴼⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ-ⴰⵙⴻⵏ « ⴰⵎⵓⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ » ⴷⴻⴳ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

« ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ ⵉⵎⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵓⵣⴻⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵙⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴰⵍⵉ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⵣⴰⴷⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵅⵜⴻⵎ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 25 ⵖⵓⵛⵜ 2022 19:58
ⵉⵀⴰ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ ⴳⵓⵙⵜⴰⵠⵧ ⵒⴻⵜⵔⵧ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2022 16:50     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 98 n tikkal   Bḍu