ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:35   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⴰⵍⴰ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵏⴰⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

« ⵏⵎⵓⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵉⵣⴻⵏ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵏⴰⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴰⵢ-ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⴷ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵉⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.

« ⵏⴻⵙⵙⴻⵃⴱⴰⴱⴻⵔ ⵙ ⵓⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⴻⵖ-ⴰ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ-ⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵉⵔⴻⵡ ⴰⵎⴻⴽⴷⵉ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵜⵓⴽⴽⴻⵙⵜ-ⴰ. ⴰⵢⴰ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴷ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⴰ ⴰⴱⵖⴰⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⵜⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵍ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵙⵓⴷⴻⵖ-ⵏⵏⵉ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ.

« ⵙ ⵜⴻⴹⴼⵉ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴼⴰⵔⵚⴻⵖ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⵓⵔⴻⵙ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴷⴻⵖ-ⵏⵏⵉ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⴷ-ⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵖ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵀⴻⵏⵏⵉ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵍⵇⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⴻⴳ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴷⴻⵖ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⵢⴻⵏⵇⴻⵛ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 11 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 13:34
ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:35     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu