ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴽⵓⴱⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:08   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴽⵓⴱⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴽⵓⴱⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴱⵔⵓⵏⵧ ⵔⵧⴷⵔⵉⴳⵓⴻⵣ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵉⵣⴻⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⵓⴱⵉ, ⵎⵉⴳⵓⴻⵍ ⴷⵉⴰⵣ-ⵛⴰⵏⴻⵍ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⴽⵓⴱⵉⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵣⴻⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⵓⴱⵉ, ⵎⵉⴳⵓⴻⵍ ⴷⵉⴰⵣ-ⵛⴰⵏⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴽⵓⴱⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵔⴰⵓⵍ ⵛⴰⵙⵜⵔⵧ.

ⵡⴰ ⴷ ⵉⵣⴻⵏ ⵏ « ⵓⵀⴻⵏⵏⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵍ ⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵧⴷⵔⵉⴳⵓⴻⵣ ⵢⴻⵔⵣⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ-ⴷ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵛⵔⴻⴽ, ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ. « ⵉⵚⴰⵃ-ⵉⵢⵉ-ⴷ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵀⵉⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ. ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⵉⴷⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴽⵓⴱⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ.

ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴽⵓⴱⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:08     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu