ⵉⵀⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴻⵔⵔⴻⵣ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 10:03   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵉⵀⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴻⵔⵔⴻⵣ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻ ɣ ⵜ - ⵉⵀⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵙⴰⵉⴷⵉ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵙⴰⵉⴷⵉ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⵏ ⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ. ⴷ ⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ:

«ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⴳⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ,

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵖⵍⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵖⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵉⵖⴻⵔ ⴰⵎⴻⵥⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵥⵥⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵙ ⵣⵣⵓⵅ ⴰⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ. ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏⵜ ⵎⵍⵉⵃ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⴷⵓ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⵜⴰ ⵜⴰ ⴷ ⴰⵢ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵀⴰⵎⴻⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⵜⴰ, ⴷ ⴰⵢ ⴷ ⴷ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵀⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵖⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ.

ⵡⵉ ⴷ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⴽⴻⵔⵡⵉ ⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵜⵓⵙⴻⵏ. ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ… ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ ⴰⵢ ⴼⴻⵕⵕⴵⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵡⴻⴳⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⵥⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⵥⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ -ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵢ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴻⵔⵡⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵉⵢⵉⵏ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵎⵀⴰⵣⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴰⵢ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⵓⵖⵔⴻⴼ -ⵏⵏⴻⵙ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 18:07
ⵉⵀⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴻⵔⵔⴻⵣ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 10:03     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu