Print this page

ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⵒⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 15:51   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⵒⵢⴰ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻ ɣ ⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⵒⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵀⵍⴻ-ⵣⴻⵡⴷⴻ ⵣⴻⵡⴷⴻ ⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵃⴷⴻⵔ ⵉ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⵏⴰⵢⴰ.

ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴽⵀⴻⵍⵍⴰⴼ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴽⵀⴻⵍⵍⴰⴼ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⵧⵓⴰⵍⴼⵉ.

ⴷ ⴰⵔⵎⴰⵙ ⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ⵉ ⴰⵙ-ⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵜ ⵜⵉⵜⵢⵓⵒⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ, ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵜⴻⵍⵃⴰ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⴰⵙ-ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵙⴻⵔⵀⵓ ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵜⴻⵙⵍⴰ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵎⵙⴻⵖⵔⴰⵜ ⵉⵎⵙⴻⵖⵔⴰⵜ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵉⵜⵢⵓⵒⵢⴰ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 16:55
ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⵒⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 15:51     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu