ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵍⴰⵍ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵉⵍ ⵀⴰⵏⵉⵢⴻⵀ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 10:09   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵍⴰⵍ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵉⵍ ⵀⴰⵏⵉⵢⴻⵀ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵍⴰⵍ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵙ, ⵉⵙⵎⴰⵉⵍ ⵀⴰⵏⵉⵢⴻⵀ, ⴷ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵙⵎⵉⴹⴻⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ.

ⵃⴻⴷⵕⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⴷⴰⵖ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵙ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵍⴰⵍ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵉⵍ ⵀⴰⵏⵉⵢⴻⵀ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 10:09     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu