ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵎⵙⴰⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 15:49   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵎⵙⴰⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵎⵔⵉⴳⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵎⵙⴰⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⵏⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ-ⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ, ⴰⴷ ⵉⵙⴻⵍ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⵖⵔⴻⵜ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵉⵕⵓⴼⴻⵇ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵢⴻⵍⵃⴰⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵢⵉⵜⵡⵉⵏ ⵏ 60 ⵏ ⵜⴻⵎⵅⵉⵅⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴻⴷⴼⴻⵄ, ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵙⵓⴷⴻⵖ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ.

Ɣⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵏⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ, ⴷⴻⴼⵔⴻⵏⵜ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴵⵓⵀⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ.

ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⵜⵉⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵏ ⵓⵣⵡⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵜⵉⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ-ⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ.

ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵎⵙⴰⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 15:49     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu