ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ : ⴰⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⴷⴻⵎ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 14:56   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ : ⴰⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⴷⴻⵎ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎ. ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵉ ⵢⴻⵕⵥⴻⵎ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵢⴻⴼⴽⴰ "ⵓⴷⴻⵎ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ" ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰⴳⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ-ⴰⴳⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵢⴻⴼⴽⴰ "ⵓⴷⴻⵎ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ" ⵉ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ "ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵏⴷⴰⵡⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⵉⵙ-ⴷ-ⴱⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ".

"ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜⵜ-ⴰⴳⵉ, ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⴻⵖ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷⵉ ⵜⴰ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ : ⴰⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⴷⴻⵎ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 14:56     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu