Print this page

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵢⴻⵕⵥⴻⵎ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⵙⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ  "ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ"

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 09:54   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵢⴻⵕⵥⴻⵎ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⵙⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ  "ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ"

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵕⵥⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⵉ ⵙⵉⴷⵉ ⴼⵔⴻⴷⵊ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ, ⵎⴰⵙ ⴽⴰïⵙ ⵙⴰïⴻⴷ, ⴰⵙⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ "ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ", ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵜⴻⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵉⵎⵎⵓⵏⴻⵏⵜ, ⴰⵢⴰⴳⵉ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

 

 ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵓ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⴳⵀⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ,ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵉɛⴻⴳⴳⴰⵍⴻⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹⴷⴻ, ⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵎⴷⵊⴰⵀⴷⴻⵏ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵢⴻⵕⵥⴻⵎ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⵙⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ  "ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ"
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 09:54     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu