ⵉⵙⴰⴳⴳ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 13:50   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⵉⵙⴰⴳⴳ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻ ɣ ⵜ - ⵉⵙⴰⴳⴳ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ (ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ) ⵖⴻⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵓⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⴷ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵀⵉⵏ-ⵜⵜ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵧⵓⴷⵊⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵧⵓⴷⵊⵉⵍ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ , ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⴰⴷⵊ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴽⵀⴰⵍⴻⴼ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳⴻⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ, ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵏⵎⵊⴉ⻰.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ, ⴷⴰⵖ, ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⴷ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ ⴷ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 09:56
ⵉⵙⴰⴳⴳ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 13:50     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu