Print this page

ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⴷ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:27   Ɣran-t : 1 n tikkal
  • Bḍu
ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⴷ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵉⵙⴰⴳⴳ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ (ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵖⴻⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ.

ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵢ ⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵧⵓⴷⵊⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⴰⴷⵊ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴽⵀⴰⵍⴻⴼ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ, ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵊⴰⵀⴷⴻⵏ.

ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⴷ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:27     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu