Print this page

ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ: ⴰⵙⴱⵓⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:10   Ɣran-t : 1 n tikkal
  • Bḍu
ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ: ⴰⵙⴱⵓⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⵓⵎⴻⵕ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵔⴻⵎ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴻⵣ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⵓ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⴱⴻⴹⴹⵓ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ, ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵙⴱⵓⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, « ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ ⴰⵙⴽⵓⵏⵏⴻⵔ ⵉⴱⴰⵡ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ». ⴷⴰⵖ, ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ « ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⴱⴰⴷⵓ ⵙ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵓⵍⴰ, ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ».

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵢⵉⵖⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴰⴽⴻⵕ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴻⵣ ⴰⵢ ⵜⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵣⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⵓ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ.

ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ: ⴰⵙⴱⵓⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:10     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu