ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 17:44   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏⵍⴻ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⴷⵉⵍⵎⵉ, ⵉⴷ-ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

 

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⵉ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵃⴹⴻⵕ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⴷⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴽⵀⴻⵍⵍⴰⴼ, ⵉ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰⴳⵉ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 16:08
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 17:44     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu